صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ گزارش عملکرد سالیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ صورت های مالی سالیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ صورت های مالی سالیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد سالیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰اسفند ماه ۱۳۹۹- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ صورت وضعیت پرتفو صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت مالی و گزارش عملکرد سه ماهه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صورت مالی سالیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده - اصلاحیه دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق مشترک کوثر-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ صورت مالی سالیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت مالی ۹ ماهه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفو ماهانه صندوق نشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق برای تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه صندوق کوثر منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ صورت مالی ۳ ماهه صندوق کوثر منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق مشترک کوثر اذرماه دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر( اصلاحیه ) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد صندوق کوثر منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری کوثر دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق کوثر منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری کوثر دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ صورت مالی حسابرسی شده۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۱۲.۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق مشترک کوثر دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صورت مالی حسابرسی نشده ۶ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به۱۳۹۷.۱۲.۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به۱۳۹۷.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۳۱۹۷.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ اصلاحیه صورت های مالی حسابرسی شده ۶ماه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۶ماه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده ۶ماه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد صورت مالی حسابرسی نشده ۶ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ صورت مالی حسابرسی نشده ۶ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ گزارش پرتفوی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به ۲۹اسفند ماه۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ گزارش پرتفوی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به ۲۷بهمن ماه۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه میانی منتهی به ۳۰آذر ماه۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ گزارش پرتفوی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به ۳۰آذر ماه۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد میانی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ صورتهای مالی میانی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد میان دوره حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ صورتهای مالی میان دوره حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد میان دوره حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ صورتهای مالی میان دوره حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد میان دوره حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صورتهای مالی میان دوره حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صورتهای مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ صورت های مالی حسابرسی شده هفت ماه و دو روز منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ صورت های مالی هفت و ماه و دو روز منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ صورت های مالی حسابرسی شده دوره یک ماه و دو روز منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ صورت های مالی دوره چهار ماه و دو روز منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ صورت های مالی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دانلود