صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰.۱۱ (۰.۲۵) ۴۷.۷ (۵۹.۹۷)
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۰.۴۳) (۰.۶۷) (۷۹.۵۱) (۹۱.۲۵)
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ (۲.۰۱) (۱.۱۶) (۹۹.۹۴) (۹۸.۶۱)
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۷ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۷ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۵۲ ۰.۹۱ ۵۵۴.۰۵ ۲,۶۰۸.۲۷
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۱ ۰.۴۷ ۴۳.۹۲ ۴۵۶.۷
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (۱.۱۴) (۲) (۹۸.۴۸) (۹۹.۹۴)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۳ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۶ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (۰.۲۵) (۰.۸۶) (۵۹.۵۳) (۹۵.۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ (۰.۲) (۰.۴۹) (۵۲.۶۳) (۸۳.۴۸)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ (۰.۳۸) (۰.۳) (۷۴.۷) (۶۶.۲۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ (۰.۳۴) (۰.۸) (۷۰.۷۶) (۹۴.۷۷)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰