صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضرین مجمع تعیین متولی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۲ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۱۰۶۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴ (تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۴ جوابیه سازمان جهت مجمع تعیین صاحبان امضا صندوق مشترک کوثر دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۵ چاپ آگهی تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۶ لیست حاضرین مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۸ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ (تمدید فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۹ دعوت به مجمع صندوق کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ (تمدید فعالیت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۳ لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵- ساعت :۱۴:۳۰- تعیین حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵- ساعت ۱۴ - تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۶ اعلام موافقت سازمان با تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر در خصوص افزایش هزینه متولی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۹ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲۱ ثبت آگهی تغییرات دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۲۲ اعلام موافقت سازمان با تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۲۴ تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۲۵ آگهی مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲۷ افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲۸ نامه افزایش سقف صندوق مشترک کوثر ( مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲۹ تصمیمات مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۳۱ تغییر متولی صندوق مشترک کوثر دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۳۲ صورتجلسه مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳۳ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳۴ فهرست حاضرین در مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۳۵ دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر- مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۳۶ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۳۷ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۳۸ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۳۹ فهرست حاضرین در مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۴۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۲ فهرست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۴۳ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۴۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۴۵ تمدید فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
۴۶ برگزاری مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ صندوق کوثر-تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۴۷ روزنامه انتخاب موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۴۸ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۴۹ مجمع تعیین امضاهای مجاز صندوق مورخ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۵۰ صورتجلسه مورخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ تغییر متولی به موسسه حسابرسی آزموده کاران دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۵۱ مجمع مورخ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تصویب هزینه های صندوق و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۵۲ مجمع مورخ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۵۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۵۴ دعوتنامه حضور در مجمع مورخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ صندوق مشترک کوثر دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۵۵ حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۵۶ تمدید مدت فعالیت صندوق کوثر تا۱۳۹۷/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۵۷ دعوت به مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۵۸ تمدید دوره فعالیت تا تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ و حذف رکن ضامن نقدشوندگی و انتخاب کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مدیر ثبت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
۵۹ تایید سازمان مبنی بر فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۶۰ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ بابت تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۶۱ اطلاعیه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۶۲ موافقت سازمان با مجمع تمدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۶۳ مجمع تمدید صندوق تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۶۴ صورتجلسه تصویب افزایش نرخ هزینه ی حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۶۵ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۶۶ صورتجلسه دارندگان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۶۷ صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
۶۸ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده و انتخاب حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
۶۹ صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت یک سال دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
۷۰ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
۷۱ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق کوثر منتهی به سال مالی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۷۲ مجمع سالیانه صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
۷۳ مجمع صندوق کوثر مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۵/۲۹
۷۴ مجمع موسس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۱/۲۶