صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتجلسه مورخ۱۳۹۷.۰۶.۱۸ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ امیدنامه جدید صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تغییر حق الزحمه ی حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ تغییرات امیدنامه