صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲۰۹,۹۶۷ ۳۲.۰۱ ۶۶۸,۶۶۴ ۳۲.۹۸ ۸۰۹,۶۲۹ ۴۰.۶۷ ۷۶۸,۰۷۴ ۴۱.۷۷
سایر سهام ۱۵۲,۶۷۹ ۲۳.۲۷ ۲۷۲,۷۹۹ ۱۳.۴۶ ۲۲۶,۰۱۰ ۱۱.۳۵ ۲۰۰,۰۲۶ ۱۰.۸۸
اوراق مشارکت ۲۶۰,۶۰۵ ۳۹.۷۳ ۷۸۹,۳۷۸ ۳۸.۹۴ ۴۲۴,۱۷۲ ۲۱.۳۱ ۲۴۵,۰۷۸ ۱۳.۳۳
اوراق سپرده ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۹,۵۹۳ ۲.۹۹ ۲۰۲,۶۹۹ ۱۰ ۳۴۶,۷۷۲ ۱۷.۴۲ ۴۱۲,۵۳۳ ۲۲.۴۳
سایر دارایی‌ها ۱۳,۰۴۷ ۱.۹۹ ۹۲,۰۶۰ ۴.۵۴ ۱۸۴,۳۴۵ ۹.۲۶ ۲۱۳,۱۱۱ ۱۱.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۷۵ ۰.۰۴ ۱,۶۸۰ ۰.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد