صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۰.۱۰۷ (۰.۲۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۱.۸۰۷)% (۱.۱۷۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۶.۵۳۳)% (۷.۵۸۵)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۸.۰۱۴)% (۱۲.۷۳)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۴.۵)% (۹.۹۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۳.۵۹۴)% (۱۰.۶۹۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ %۷۵۸.۱۱۲ %۳۳۰۶.۶۲۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸.۸۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۴.۴۳)% (۹.۵۵)%