صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۷۶۸,۰۷۴ ۴۱.۷۷ % ۲۰۰,۰۲۶ ۱۰.۸۸ % ۲۴۵,۰۷۸ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۱۲,۵۳۳ ۲۲.۴۳ % ۲۱۳,۱۱۱ ۱۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۷۶۵,۹۴۸ ۴۱.۶۹ % ۲۰۰,۸۲۴ ۱۰.۹۳ % ۲۴۴,۵۷۵ ۱۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۱۲,۸۹۹ ۲۲.۴۷ % ۲۱۲,۹۴۸ ۱۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷۷۱,۳۴۵ ۴۱.۸۱ % ۲۰۲,۵۸۵ ۱۰.۹۸ % ۲۴۵,۳۹۱ ۱۳.۳ % ۰ ۰ % ۴۱۲,۸۹۹ ۲۲.۳۸ % ۲۱۲,۷۸۵ ۱۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۸۰۵,۲۴۵ ۴۱.۲۱ % ۲۰۶,۸۹۵ ۱۰.۵۸ % ۲۴۴,۵۶۲ ۱۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۸۴,۸۱۲ ۲۴.۸۱ % ۲۱۲,۶۲۲ ۱۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۸۰۵,۲۴۵ ۴۱.۲۱ % ۲۰۶,۸۹۵ ۱۰.۵۹ % ۲۴۴,۵۶۲ ۱۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۸۴,۸۱۲ ۲۴.۸۱ % ۲۱۲,۴۵۹ ۱۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۸۰۵,۲۴۵ ۴۱.۲۱ % ۲۰۶,۸۹۵ ۱۰.۵۹ % ۲۴۴,۵۶۲ ۱۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۸۴,۸۱۲ ۲۴.۸۱ % ۲۱۲,۲۹۷ ۱۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۸۰۰,۵۰۸ ۴۱.۱۷ % ۲۰۲,۵۷۷ ۱۰.۴۲ % ۲۴۴,۲۸۰ ۱۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۸۴,۷۵۲ ۲۴.۹۳ % ۲۱۲,۱۱۷ ۱۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۸۰۰,۵۰۸ ۴۱.۱۸ % ۲۰۲,۵۷۷ ۱۰.۴۲ % ۲۴۴,۲۸۰ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۸۴,۷۵۲ ۲۴.۹۳ % ۲۱۱,۹۵۵ ۱۰.۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۷۹۹,۷۴۰ ۴۱.۱۸ % ۲۰۱,۷۰۷ ۱۰.۳۸ % ۲۴۴,۱۹۹ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۸۴,۷۵۲ ۲۴.۹۶ % ۲۱۱,۷۹۳ ۱۰.۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۷۹۹,۷۴۰ ۴۱.۱۸ % ۲۰۱,۷۰۷ ۱۰.۳۹ % ۲۴۴,۱۹۹ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۸۴,۷۵۲ ۲۴.۹۶ % ۲۱۱,۶۳۲ ۱۰.۹ % ۰ ۰ %