صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۷,۲۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۲,۷۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۱۰,۳۹۶,۰۶۷,۷۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۵۵۴,۹۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۵۳۰,۴۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۵۳۰,۴۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۶,۵۵۴,۹۵۷ ۶,۵۳۰,۴۹۲ ۶,۵۳۰,۴۹۲ ۰ ۰ ۸۴۶,۵۹۵ ۴۴ ۵۶۹,۳۷۳ ۲۷۷,۲۲۲ ۱,۸۱۰,۳۹۶,۰۶۷,۷۸۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۶,۵۴۷,۹۴۶ ۶,۵۲۳,۵۱۸ ۶,۵۲۳,۵۱۸ ۰ ۰ ۸۴۶,۵۹۵ ۰ ۵۶۹,۳۲۹ ۲۷۷,۲۶۶ ۱,۸۰۸,۷۴۹,۷۸۲,۵۳۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۶,۵۷۶,۵۱۷ ۶,۵۵۱,۹۱۰ ۶,۵۵۱,۹۱۰ ۰ ۰ ۸۴۶,۵۹۵ ۰ ۵۶۹,۳۲۹ ۲۷۷,۲۶۶ ۱,۸۱۶,۶۲۱,۸۰۹,۹۱۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۶,۷۱۱,۹۳۳ ۶,۶۸۶,۳۷۴ ۶,۶۸۶,۳۷۴ ۰ ۰ ۸۴۶,۵۹۵ ۰ ۵۶۹,۳۲۹ ۲۷۷,۲۶۶ ۱,۸۵۳,۹۰۴,۰۴۸,۱۴۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۶,۷۱۱,۵۷۵ ۶,۶۸۶,۰۱۶ ۶,۶۸۶,۰۱۶ ۰ ۰ ۸۴۶,۵۹۵ ۴۳ ۵۶۹,۳۲۹ ۲۷۷,۲۶۶ ۱,۸۵۳,۸۰۴,۸۷۹,۵۷۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۶,۷۱۱,۲۱۴ ۶,۶۸۵,۶۵۹ ۶,۶۸۵,۶۵۹ ۰ ۰ ۸۴۶,۵۹۵ ۰ ۵۶۹,۲۸۶ ۲۷۷,۳۰۹ ۱,۸۵۳,۹۹۳,۳۱۴,۰۰۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۶,۶۷۶,۶۷۷ ۶,۶۵۱,۳۴۸ ۶,۶۵۱,۳۴۸ ۰ ۳,۲۲۶ ۸۴۶,۵۹۵ ۰ ۵۶۹,۲۸۶ ۲۷۷,۳۰۹ ۱,۸۴۴,۴۷۸,۶۵۳,۴۵۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۶,۶۷۶,۳۱۹ ۶,۶۵۰,۶۹۲ ۶,۶۵۰,۶۹۲ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۸۶ ۲۷۴,۰۸۳ ۱,۸۲۲,۸۴۱,۵۴۳,۹۳۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۶,۶۶۹,۶۴۷ ۶,۶۴۴,۰۶۱ ۶,۶۴۴,۰۶۱ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۸۶ ۲۷۴,۰۸۳ ۱,۸۲۱,۰۲۴,۱۳۱,۵۸۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۶,۶۶۹,۲۸۶ ۶,۶۴۳,۷۰۰ ۶,۶۴۳,۷۰۰ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۸۶ ۲۷۴,۰۸۳ ۱,۸۲۰,۹۲۵,۱۶۱,۳۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۶,۷۴۶,۴۳۹ ۶,۷۲۰,۳۴۱ ۶,۷۲۰,۳۴۱ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۸۶ ۲۷۴,۰۸۳ ۱,۸۴۱,۹۳۱,۳۱۴,۷۴۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۷,۰۸۵,۵۵۵ ۷,۰۵۹,۴۵۷ ۷,۰۵۹,۴۵۷ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۶۸ ۵۶۹,۲۸۶ ۲۷۴,۰۸۳ ۱,۹۳۴,۸۷۷,۲۵۸,۱۱۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۶,۷۴۵,۸۱۸ ۶,۷۱۹,۷۲۰ ۶,۷۱۹,۷۲۰ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۶۸ ۵۶۹,۲۸۶ ۲۷۴,۰۸۳ ۱,۸۴۱,۷۶۱,۱۲۱,۹۴۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۷,۰۸۵,۱۹۱ ۷,۰۵۹,۱۰۱ ۷,۰۵۹,۱۰۱ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۱۸ ۲۷۴,۱۵۱ ۱,۹۳۵,۲۵۹,۴۷۱,۰۰۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۷,۱۰۲,۸۵۴ ۷,۰۷۶,۶۱۷ ۷,۰۷۶,۶۱۷ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۱۸ ۲۷۴,۱۵۱ ۱,۹۴۰,۰۶۱,۷۳۳,۶۳۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۷,۱۱۷,۴۶۶ ۷,۰۹۱,۱۱۷ ۷,۰۹۱,۱۱۷ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۱۸ ۲۷۴,۱۵۱ ۱,۹۴۴,۰۳۶,۷۹۱,۵۷۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۷,۱۴۴,۲۷۹ ۷,۱۱۷,۸۶۷ ۷,۱۱۷,۸۶۷ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۱۸ ۲۷۴,۱۵۱ ۱,۹۵۱,۳۷۰,۳۰۳,۱۹۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۷,۱۶۸,۸۱۱ ۷,۱۴۱,۸۸۵ ۷,۱۴۱,۸۸۵ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۱۸ ۲۷۴,۱۵۱ ۱,۹۵۷,۹۵۴,۷۸۳,۳۵۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۷,۱۶۹,۰۱۶ ۷,۱۴۲,۰۹۰ ۷,۱۴۲,۰۹۰ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۱۸ ۲۷۴,۱۵۱ ۱,۹۵۸,۰۱۱,۰۶۹,۶۹۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۷,۱۶۹,۲۲۲ ۷,۱۴۲,۲۹۵ ۷,۱۴۲,۲۹۵ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۶۹ ۰ ۵۶۹,۲۱۸ ۲۷۴,۱۵۱ ۱,۹۵۸,۰۶۷,۳۷۶,۳۱۶
  مشاهده همه